Zespół Szkół w Starej Kamienicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Zespołu Szkół w Starej Kamienicy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • Dokumenty w pdf nie są dokumentami edytowalnymi
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Wierzbicka.
 • E-mail: zs.starakamienica@op.pl
 • Telefon: 757514327

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół w Starej Kamienicy
 • Adres: Zespół Szkół w Starej Kamienicy
  ul. Sportowa 1,
  58-512 Stara Kamienica
 • E-mail: zs.starakamienica@op.pl
 • Telefon: 75 75 14 237

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Sportowej, prowadzą do niego schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Ponadto budynek ma dwa wejścia boczne. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Na terenie szkoły są ma miejsca parkingowe bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajdują się korytarze. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Budynek nie posiada wind. Szkoła ma możliwość wypożyczenia schodołazu.
 5. W budynku są toalety z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W szkole jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie.