Kategoria: Rekrutacja

Lista uczniów klasy 1a Liceum Ogólnokształcącego w Starej Kamienicy

 1. Jęsiak Przemysław
 2. Karnasiewicz Krzysztof
 3. Kubicki Borys
 4. Morański Błażej
 5. Możdżonek Wiktoria
 6. Muszyński Marcin
 7. Pilc Franciszek
 8. Rusakiewicz Julia
 9. Smolińska Natalia
 10. Tracz Aleksandra
 11. Wawrzyńczak Ludwika
 12. Wołoszczuk Gabriel
 13. Wołoszczuk Karolina

Wykaz podręczników dla liceum

Istnieje możliwość odkupienia podręczników od starszych klas. Osoby chętne proszę o kontakt telefoniczny z sekretariatem.

Wykaz podręczników dla Liceum na rok szkolny 2021/2022

Poniżej zamieszczamy wykaz podręczników dla klas licealnych.

Lista kandydatów przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego w Starej Kamienicy

Regulamin

przyjmowania kandydatów do klas pierwszych

 Liceum Ogólnokształcącego w Starej Kamienicy

 Rok szkolny 2021/2022

I.  Przyjmowanie podań kandydatów do liceum

 1. Kandydaci składają podania o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego (wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji) od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. godz. 1500.
 2. Sekretariat szkoły nanosi pieczęć na pierwszej stronie podania i rejestruje  wpływ dokumentów kandydata.
 3. Do podania o przyjęcie do szkoły absolwenci szkoły podstawowej dołączają w terminie od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r., godz. 1500 :
 4. świadectwo ukończenia szkoły lub kopię, potwierdzoną przez dyrektora szkoły, zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty  lub kopię potwierdzoną przez dyrektora szkoły lub zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,  tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim,  ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,

   oraz:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata opatrzone klauzulą ”Jestem świadomy (-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” i podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata, jego rodzeństwa, rodzica lub rodziców, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata, wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,  w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo akt zgonu rodzica, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii oraz oświadczenie podpisane przez rodzica, o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, zaopatrzone klauzulą ”Jestem świadomy (-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

W roku szkolnym 2021/2022  oferujemy następujące klasy:

klasa dziennikarsko-artystyczna, przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia, przedmiot uzupełniający historia sztuki,

 • przedmiot brany pod uwagę przy naliczaniu punktów: język polski

klasa biologiczno-chemiczna, przedmioty rozszerzone biologia, chemia, fizyka,

 • przedmiot brany pod uwagę przy naliczaniu punktów: biologia

– klasa terapeutyczna, przedmioty rozszerzone: język polski, historia, geografia

Uczniowie  mają możliwość wyboru nauki języka obcego nowożytnego:

– język angielski,

– język hiszpański,

– język niemiecki.

II. Zasady kwalifikowania kandydatów do szkoły.

1. Sumę punktów rekrutacyjnych kandydata należy obliczyć z uwzględnieniem następujących zasad:

-punkty rekrutacyjne za wyniki egzaminu ośmioklasisty wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą:

wynik przedstawiony w % z:

 • języka polskiego, matematyki- mnoży się przez 0,35
 • języka obcego nowożytnego  0,3

-punkty rekrutacyjne za oceny z języka polskiego, języka obcego, matematyki otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz:

 • za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego– przyznaje się 10 pkt.
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

-za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt.

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.

 c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.

-za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.

e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

-za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.

d) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.

-tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.

-tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.

-za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej , artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 pkt.

b) krajowym – 3 pkt.

c) wojewódzkim – 2 pkt.

d) powiatowym – 1 pkt.

-w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

-za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 pkt.

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty, musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

2. Finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (co potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne zaświadczenie), przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej w pierwszej kolejności niezależnie od kryteriów.

3. Przy przyjmowaniu kandydatów, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

-kandydaci mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

-wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Przeliczenie ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej na punkty rekrutacyjne:

-celujący – po 18 punktów

-bardzo dobry- po 17 punktów

-dobry – po 14 punktów

-dostateczny – po 8 punktów

-dopuszczający – po 2 punkty

4.Rekrutacja do poszczególnych oddziałów szkół odbywać się będzie z uwzględnieniem wszystkich kandydatów, którzy umieścili dany oddział na swojej liście preferencyjnej. O zakwalifikowaniu do oddziału decyduje liczba punktów rekrutacyjnych i liczba miejsc w danym oddziale.

5.Kandydat zakwalifikowany do jednego z wybranych oddziałów nie będzie uwzględniany w rekrutacji do pozostałych oddziałów umieszczonych na dalszych pozycjach listy preferencyjnej.

6.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty na podstawie art.44zw ust.2 i art. 44zz ust.2 ustawy o systemie oświaty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu wskazanego przez szkołę , wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – przyznaje się po 35 punktów
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów
 • dobrym – przyznaje się po 25 punktów
 • dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów
 • dopuszczającym – przyznaje się po 10 punkty

b) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – przyznaje się 30 punktów
 • bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów
 • dobrym – przyznaje się 20 punktów
 • dostatecznym – przyznaje się 10 punktów
 • dopuszczającym – przyznaje się 5 punkty.
 •  

III. Kalendarz procedur kwalifikacyjnych     

 1. Szkoła objęta jest elektronicznym systemem rekrutacji.
 • Przyjmowanie podań kandydatów: od 17 maja 2021 r.  godz. 800 do 21 czerwca 2021 r. godz. 1500 .
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (lub poświadczoną kopię) oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (lub poświadczoną kopię) oraz inne załączniki do szkoły pierwszego wyboru od  25 czerwca 2021 r., godz. 800 do 14 lipca 2021 r., godz. 1500.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności –  w terminie  do 14 lipca 2021 r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach –  w terminie  do 21 lipca 2021 r.
 • W dniu 22 lipca 2021 r. o godz. 1100 ogłoszona zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów w szkole oraz lista kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
 • Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz 2 fotografie (legitymacyjne), o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, w dniach od 23 lipca 2021 r. godz. 800 do 30  lipca 2021 r. godz. 1500.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi w dniu 2 sierpnia 2021 r.                                o godz. 1100.
 • Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 5 sierpnia 2021 r.
 1. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

IV. Ustalenia końcowe

 1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje do każdego oddziału maksymalnie 24 uczniów, a do klasy terapeutycznej 15.
 2. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przyjęć do Liceum Ogólnokształcącego uzyskać można w sekretariacie szkoły, czynnym codziennie w godz. 0700 – 1500.  Telefon : 075 75 14 327.

Wszystkie inne kwestie dotyczące rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2021/2022 które nie zostały zawarte w powyższym Regulaminie określają:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.z2017r)

Nasze działania – Szkoła Przyszłości (najbliższej)

Od 1 czerwca 2021r. we wszystkich szkołach z gminy Stara Kamienica rozpocznie się realizacja nowego projektu unijnego „Uczniowie XXI wieku w gminie Stara Kamienica” na kwotę całkowitą 2 milionów zł. Będą dodatkowe zajęcia dla uczniów- zarówno wspierające jak i rozwijające, kreatywne projekty do zrealizowania, pomoc psychologiczno-pedagogiczna w bardzo szerokim zakresie, wycieczki edukacyjne, dla licealistów wyjazdy na ćwiczenia i wykłady na uczelnie wyższe Dolnego Śląska, pomoce dydaktyczne, nowoczesny sprzęt multimedialny a dla najlepszych uczniów-stypendia. Nauczyciele będą mogli uczestniczyć w szkoleniach, kursach i seminariach.

Zespół Szkół w Starej Kamienicy już jest szkołą na miarę XXI wieku, ale dzięki projektowi zyska m.in. laboratorium chemiczno-fizyczne, doposażenie gabinetów przedmiotowych, a w ramach multimediów- zestawy  wirtualnej rzeczywistości wraz z programami edukacyjnymi i dodatkowe zajęcia (do wyboru) praktycznie z każdego przedmiotu.

W  naszym Liceum Ogólnokształcącym w tym roku szkolnym chcemy otworzyć nabór do dwóch klas: chemiczno-biologicznej ukierunkowanej na nauki przyrodnicze i dziennikarsko-artystycznej o profilu humanistycznym. Uczniowie mają możliwość wyboru języków obcych: język angielski, język niemiecki i język hiszpański. Zawsze mogą liczyć na wsparcie i pomoc psychologiczno-pedagogiczną. O jakości naszej szkoły świadczą wypowiedzi uczniów:

„Lubię szkołę za to że  jest mała, usytuowana obok biblioteki, przeważnie spokojna a nauczyciele, widać że chcą czegoś nauczyć. Oprócz tego da się porozmawiać z nimi o innych rzeczach niż o nauce, np. o hobby lub muzyce”.

„Bardzo przyjazna i pozytywna atmosfera oraz świetni i wyrozumiali nauczyciele, którzy nas wspierają. Nasza szkoła została niedawno wyremontowana, mamy też  możliwość chodzić na różnorodne zajęcia dodatkowe w soboty”.

„Mamy możliwość uczenia się kilku języków m.in. j. angielski, hiszpański lub niemiecki. W soboty organizowane są zajęcia z projektu, jeździmy na wycieczki. Nasza szkoła jest położona w spokojnej okolicy”.

„Atutami Liceum Ogólnokształcącego w Starej Kamienicy są: miła atmosfera, pomocni nauczyciele, bardzo przyjaźni i pozytywnie nastawieni uczniowie. Nasi nauczyciele bardzo dobrze uczą, wspierają i starają się zawsze wprowadzić miłą atmosferę na lekcjach. Nasza szkoła jest najlepszym wyborem, ponieważ każdy czuje się tu bezpiecznie, wszyscy nawzajem się szanują i lubią”.

„Atuty: dobrze wyposażone klasy, dobre podejście nauczycieli do uczniów, mało uczniów, ciekawe kierunki, ciekawe zajęcia dodatkowe, miła i sympatyczna atmosfera”.

„Nasza szkoła jest interesującym wyborem ze względu na szkolną społeczność i podejście nauczycieli do uczniów, będziesz tu zawsze oceniany indywidualnie i dostaniesz zdecydowanie więcej uwagi niż w szkołach miejskich gdzie większość uczniów jest tylko numerem w dzienniku”.

„Z mojego 4 letniego doświadczenia z tą szkołą mogę powiedzieć że nigdzie nie czułem się tak dobrze jak tutaj. Nauczyciele są super a atmosfera w klasach jest wręcz  przecudowna”.

„Bardzo lubię moją szkołę za niezwykle ciepły i miły klimat oraz otwartość i tolerancję, w tej szkole dbają, żeby nie czuć się wyobcowanym”.

„Nauczyciele są pozytywni, asertywni oraz pomocni. Poddana obszernej modernizacji szkoła posiada m.in. tablice elektroniczne, stabilne łącze internetowe oraz laptopy dobrej marki. Ponad to uczniowie jak i nauczyciele są sobie oddani i wspierają się”

„Podoba mi się atmosfera, indywidualne podejście do ucznia w mało licznych klasach. Bardzo profesjonalny stosunek do ucznia z orzeczeniem, dodatkowe zajęcia z projektu. Również podoba mi możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Nauczyciele i kadra pedagogiczna zawsze przychodzi z pomocą w trudnych sytuacjach, nawet rodzinnych”.

„ Dla niektórych szkoła jest drugim domem. Jest to dosyć mała szkoła, ale dzięki temu każdy się tu zna i uczeń nie jest tu tylko numerkiem w dzienniku. Nauczyciele są zawsze gotowi do pomocy, czy to w lekcjach, czy w sprawach prywatnych. Jako uczniowie mamy realny wpływ na życie szkolne poprzez realizowanie naszych pomysłów: różne festyny, uroczystości, konkursy i wycieczki. Nawet w czasach zdalnego nauczania szkoła jest zintegrowaną społecznością”.

Napędzane przez WordPress & Autor templatki: Anders Norén

Skip to content