przyjmowania kandydatów do klas pierwszych

 Liceum Ogólnokształcącego w Starej Kamienicy

 Rok szkolny 2021/2022

I.  Przyjmowanie podań kandydatów do liceum

 1. Kandydaci składają podania o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego (wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji) od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. godz. 1500.
 2. Sekretariat szkoły nanosi pieczęć na pierwszej stronie podania i rejestruje  wpływ dokumentów kandydata.
 3. Do podania o przyjęcie do szkoły absolwenci szkoły podstawowej dołączają w terminie od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r., godz. 1500 :
 4. świadectwo ukończenia szkoły lub kopię, potwierdzoną przez dyrektora szkoły, zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty  lub kopię potwierdzoną przez dyrektora szkoły lub zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,  tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim,  ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,

   oraz:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata opatrzone klauzulą ”Jestem świadomy (-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” i podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata, jego rodzeństwa, rodzica lub rodziców, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata, wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,  w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo akt zgonu rodzica, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii oraz oświadczenie podpisane przez rodzica, o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, zaopatrzone klauzulą ”Jestem świadomy (-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

W roku szkolnym 2021/2022  oferujemy następujące klasy:

klasa dziennikarsko-artystyczna, przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia, przedmiot uzupełniający historia sztuki,

 • przedmiot brany pod uwagę przy naliczaniu punktów: język polski

klasa biologiczno-chemiczna, przedmioty rozszerzone biologia, chemia, fizyka,

 • przedmiot brany pod uwagę przy naliczaniu punktów: biologia

– klasa terapeutyczna, przedmioty rozszerzone: język polski, historia, geografia

Uczniowie  mają możliwość wyboru nauki języka obcego nowożytnego:

– język angielski,

– język hiszpański,

– język niemiecki.

II. Zasady kwalifikowania kandydatów do szkoły.

1. Sumę punktów rekrutacyjnych kandydata należy obliczyć z uwzględnieniem następujących zasad:

-punkty rekrutacyjne za wyniki egzaminu ośmioklasisty wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą:

wynik przedstawiony w % z:

 • języka polskiego, matematyki- mnoży się przez 0,35
 • języka obcego nowożytnego  0,3

-punkty rekrutacyjne za oceny z języka polskiego, języka obcego, matematyki otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz:

 • za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego– przyznaje się 10 pkt.
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

-za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt.

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.

 c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.

-za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.

e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

-za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.

d) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.

-tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.

-tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.

-za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej , artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 pkt.

b) krajowym – 3 pkt.

c) wojewódzkim – 2 pkt.

d) powiatowym – 1 pkt.

-w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

-za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 pkt.

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty, musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

2. Finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (co potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne zaświadczenie), przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej w pierwszej kolejności niezależnie od kryteriów.

3. Przy przyjmowaniu kandydatów, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

-kandydaci mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

-wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Przeliczenie ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej na punkty rekrutacyjne:

-celujący – po 18 punktów

-bardzo dobry- po 17 punktów

-dobry – po 14 punktów

-dostateczny – po 8 punktów

-dopuszczający – po 2 punkty

4.Rekrutacja do poszczególnych oddziałów szkół odbywać się będzie z uwzględnieniem wszystkich kandydatów, którzy umieścili dany oddział na swojej liście preferencyjnej. O zakwalifikowaniu do oddziału decyduje liczba punktów rekrutacyjnych i liczba miejsc w danym oddziale.

5.Kandydat zakwalifikowany do jednego z wybranych oddziałów nie będzie uwzględniany w rekrutacji do pozostałych oddziałów umieszczonych na dalszych pozycjach listy preferencyjnej.

6.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty na podstawie art.44zw ust.2 i art. 44zz ust.2 ustawy o systemie oświaty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu wskazanego przez szkołę , wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – przyznaje się po 35 punktów
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów
 • dobrym – przyznaje się po 25 punktów
 • dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów
 • dopuszczającym – przyznaje się po 10 punkty

b) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – przyznaje się 30 punktów
 • bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów
 • dobrym – przyznaje się 20 punktów
 • dostatecznym – przyznaje się 10 punktów
 • dopuszczającym – przyznaje się 5 punkty.
 •  

III. Kalendarz procedur kwalifikacyjnych     

 1. Szkoła objęta jest elektronicznym systemem rekrutacji.
 • Przyjmowanie podań kandydatów: od 17 maja 2021 r.  godz. 800 do 21 czerwca 2021 r. godz. 1500 .
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (lub poświadczoną kopię) oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (lub poświadczoną kopię) oraz inne załączniki do szkoły pierwszego wyboru od  25 czerwca 2021 r., godz. 800 do 14 lipca 2021 r., godz. 1500.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności –  w terminie  do 14 lipca 2021 r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach –  w terminie  do 21 lipca 2021 r.
 • W dniu 22 lipca 2021 r. o godz. 1100 ogłoszona zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów w szkole oraz lista kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
 • Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz 2 fotografie (legitymacyjne), o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, w dniach od 23 lipca 2021 r. godz. 800 do 30  lipca 2021 r. godz. 1500.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi w dniu 2 sierpnia 2021 r.                                o godz. 1100.
 • Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 5 sierpnia 2021 r.
 1. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

IV. Ustalenia końcowe

 1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje do każdego oddziału maksymalnie 24 uczniów, a do klasy terapeutycznej 15.
 2. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przyjęć do Liceum Ogólnokształcącego uzyskać można w sekretariacie szkoły, czynnym codziennie w godz. 0700 – 1500.  Telefon : 075 75 14 327.

Wszystkie inne kwestie dotyczące rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2021/2022 które nie zostały zawarte w powyższym Regulaminie określają:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.z2017r)