W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” Gmina Stara Kamienica pozyskała wsparcie finansowe w kwocie 14 000,00 zł  na promocję, wsparcie  i rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Z dotacji stanowiącej kwotę 80 % wartości zadania oraz 20% wkładu własnego Gminy  zakupione zostały  książki będące  nowościami  wydawniczymi  do bibliotek szkolnych  jednostek oświatowych z terenu Gminy, oraz przeprowadzono szereg działań promujących czytelnictwo, które pozwoliły rozwijać  zainteresowania czytelnicze uczniów i wychowanków, poszerzać horyzonty i zdobywać dodatkową wiedzę, a także promować  własne osiągnięcia.